Persondatapolitik

Persondatapolitik

Et af Askov Construction Aps’s overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere. Askov Construction Aps ønsker med denne politik at kortlægge på en klar og overskuelig måde hvordan Askov Construction Aps håndterer dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Askov Construction Aps driver en tømrervirksomhed i hele Danmark.
Askov Construction Aps er dataansvarlig.


Askov Construction Aps’s kontaktoplysninger er:
Askov Construction Aps
Drosselvej 10
5000 Odense C
Tlf: 22632504

Mail: info@askov-construction.dk

Askov Construction ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Askov Construction ApS er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger(GDPR).

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du enten:
Er ansøger til en lejebolig

 •  Er ansat med opgaver omkring en ejendom som vi administrer
 • Er ansat i virksomheden til at udfører Tømreropgaver samt diverse opgaver for andre virksomheder og private.
 • Indlejes til at udføre opgaver der faktureres til virksomheden.
 • Køber en ydelse af virksomheden.

Vi anvender persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til din opskrivning på venteliste, lejeaftaler samt i vores kontakt med dig.

De data vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer, og mail adresse.
 • CPR-nummer

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale eller samarbejde kræver dette. Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom

Behandling af oplysninger og formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker bl.a. til brug for:

 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser ifm. Dit lejemål, andelslejlighed eller ejerlighed, tjenester mv.
 • Administration af din lejemål eller ejendom, herunder nødvendig kommunikation med dig
 • Hvis vi ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende.
 • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtigelse.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå JHB baserer behandlingen af dine personoplysninger. Askov Construction ApS kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, for det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med lejeindgåelse eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Askov Construction ApS behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
Behandlingen kan også finde sted for at Askov Construction ApS kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Oplyser du Askov Construction ApS om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Askov Construction ApS oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse efter dine anvisninger samt dit lejemål hos Askov Construction ApS generelt.

I nogle tilfælde vil Askov Construction ApS modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med lejemål eller salg af ejendom foretaget af tredjepart. Eksempelvis af en assistent, forældre eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for kontakten pålagt at informere de involverede om Askov Construction ApS’s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Askov Construction ApS ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med registrering af lejer.

Vi kontrollerer/opdaterer og sletter dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller vi opdateringer fra offentlige databaser. (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benyttekontaktoplysningerne ovenfor eller på vores hjemmeside til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger JHB behandler om
  dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, JHB
  har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger Askov Construction ApS har registret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Askov Construction ApS alle oplysninger, som Askov Construction ApS ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder at behandling herefter ophører, medmindre Askov Construction ApS efter lovgivning er pålagt at
skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Askov Construction ApS enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Askov Construction ApS, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Askov Construction ApS vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Askov Construction ApS, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Askov Construction ApS kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Hvis du ansøger om en stilling Askov Construction ApS

Når du søger en stilling hos Askov Construction ApS behandles de oplysninger, som du har givet Askov Construction ApS i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.
Askov Construction ApS har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere og IT administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i Askov Construction ApS gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Askov Construction ApS’s persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 2 måneder efter afslaget er givet. Askov Construction ApS indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.

Askov Construction ApS kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Askov Construction ApS beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik

.
Hvis der ønskes adgang til oplysninger, som Askov Construction ApS behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Askov Construction ApS sletter dine oplysninger, kan der rettes henvendelse til Askov Construction ApS af via e-mail:

info@askov-construction.dk

eller via telefon:

22632504

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Askov Construction ApS beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Askov Construction ApS har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og
vaner.

Askov Construction ApS kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Askov Construction ApS løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Askov Construction ApS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Askov Construction ApS sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Askov Construction ApS’s interne systemer benytter Askov Construction ApS sig af eksterne leverandører af IT services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Askov Construction ApS har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Askov Construction ApS deler og videregiver dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilken afdeling i Askov Construction koncernen du
henvender dig til.

Askov Construction ApS kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Askov Construction ApS sletter dine personoplysninger, når Askov Construction ApS efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Askov Construction ApS’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: info@askov-construction.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet.

Ændringer for sidste revision af politikken ses nedenfor:
25.maj 2018.